Mga Tanong? Tumawag sa 866.626.6847 | Mag-text sa 855.999.3525 | Mag-email o Makipag-chat sa MotherToBaby.org..


Disclaimer: Ang MotherToBaby Fact Sheet ay para sa pangkalahatang layunin ng impormasyon at hindi dapat palitan ang payo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang MotherToBaby ay isang serbisyo ng non-profit na Organization of Teratology Information Specialists (OTIS). Hinihikayat ng OTIS/MotherToBaby ang inclusive at wika na nakasentro sa tao. Habang naglalaman pa rin ang aming pangalan ng reference sa mga ina, ina-update namin ang aming mga mapagkukunan na may higit pang kasamang mga termino. Ang paggamit ng terminong ina o maternal ay tumutukoy sa isang taong buntis. Ang paggamit ng terminong ama o paternal ay tumutukoy sa isang taong nag-aambag ng semilya. Copyright ng OTIS, .