Câu hỏi? Gọi 866.626.6847 | Gửi tin nhắn đến 855.999.3525 | Gửi email hoặc trò chuyện tại MotherToBaby.org..


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tờ thông tin của MotherToBaby nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không thay thế lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. MotherToBaby là một dịch vụ của Organization of Teratology Information Specialists (OTIS – Tổ chức phi lợi nhuận của Các chuyên gia Thông tin về Quái thai (OTIS).OTIS/MotherToBaby khuyến khích sử dụng ngôn ngữ mang tính bao hàm và lấy con người làm trung tâm. Mặc dù tên của chúng tôi vẫn tham chiếu đến các bà mẹ, nhưng chúng tôi đang cập nhật tài nguyên của mình với các thuật ngữ có tính bao hàm hơn. Việc sử dụng thuật ngữ người mẹ hoặc bà mẹ đề cập đến một người đang mang thai. Việc sử dụng thuật ngữ cha hoặc người cha đề cập đến người đóng góp tinh trùng để tạo nên bào thai. Bản quyền thuộc về OTIS, .